Jeg har ikke tid til at gøre noget, fordi jeg skal ud af døren om 45 min.

ENGLISH BELOW
Du har ikke tid til at gøre noget som helst, fordi du har en aftale om 2 timer. Du går formålsløst rundt, fordi du skal huske at ringe til nogen på et bestemt tidspunkt. Hvordan kan du alligevel få lavet noget konstruktivt, når det ikke føles som om du har tid?

Tag tid på hvor lang tid ting tager
Tidsblindhed kan gøre det svært at vurdere hvor lang tid ting tager. Drop mavefornemmelsen når den ikke kan regne, og mål i stedet hvor lang tid ting tager.
Mit bad tager måske kun 5 minutter, men nu ved jeg, at der går 24 minutter fra jeg går hen for at udvælge tøj, og til jeg er klædt på og har redt mit hår.
Jeg har en hel liste over diverse opgaver, gøremål, jobs og hvor lang tid de tager. Det har hjulpet mig så meget, at jeg nu faktisk ved, hvor lang tid tingene tager.


Alarmer, alarmer, alarmer
Sæt en alarm til 10 minutter, før du skal tage afsted. Så ved du, hvornår du skal stoppe, i stedet for at glemme alt om tiden. Eller hvilket tidsinterval der nu fungerer for dig.

Aktivitet du kan kaste fra dig
Nogle gange har vi bare ikke den mentale kapacitet til at gøre én ting med høj fokus i et kort stykke tid, før vi skal gøre en anden ting med høj fokus. Eksekutiv funktion. Hav i stedet en lille ting, du kan gøre i de perioder, hvor du “ikke har tid”.
Vigtigt! Det skal være noget du kan stoppe med øjeblikkeligt, og intet går tabt ved at gøre det.

– Slette gamle billeder på din telefon eller e-mails.
– Et lille stykke husarbejde, som er nemt at forlade og ikke er vigtigt at få gjort (færdigt). Læg en smule tøj sammen, ryd lidt op, vask én køkkenlåge.
– At meditere.
– Hvis du laver håndarbejde eller håndværk, kan du have et projekt til disse situationer. Igen, noget som du kan sidde med i 2 eller 10 minutter og nemt lægge fra dig. Det kan være simple hæklede karklude, det kan være et stykke træ der skal håndslibes, det kan være

NB!
Hvis din konstruktive opgave foregår på nettet (eller på en device med adgang til nettet), risikerer du meget nemt at miste overblikket over tiden. Jeg anbefaler at vælge en fysisk ting. Hvis du alligevel vælger noget online, så sæt en alarm (hvis du faktisk adlyder når den siger til).
Eller du kan bruge en app, der lukker for adgangen til den app, du bruger, efter et fastsat stykke tid. Jeg bruger Minimalist app. Hver gang jeg åbner en app, skal vælge hvor lang tid jeg vil bruge derinde.

IN ENGLISH

You don’t have time to do anything because you have an appointment in 2 hours.
You walk around aimlessly because you have to remember to call someone at a certain time.
How can you get anything constructive done, when it doesn’t feel like you have time?

Time your tasks
Time blindness can make it difficult to estimate how long things take. Drop the gut feeling when it can’t count, and instead measure how long things take.
My shower may only take 5 minutes, but now I know it’s 24 minutes from the time I go to pick out clothes to the when I am dressed and have my hair done.
I have a whole list of various tasks, chores, jobs and how long they take. It has helped me so much that I now actually know how long things take.

Alarms, alarms, alarms
Set an alarm for 10 minutes before you have to leave. Then you know when to stop, instead of forgetting about the time. Or whatever time interval works for you.

Activity you can throw away
Sometimes we just don’t have the mental capacity to do one thing with high focus for a short while, before we need to do another thing with high focus. Executive function.
Instead, have a small thing that you can do during those periods when you “don’t have time”.
Important! It must be something you can stop doing immediately, and nothing is lost by doing so.

– Delete old photos on your phone or emails.
– A small piece of housework that is easy to leave and is not important to get done (finished). Fold some clothes, tidy up a bit, wash one kitchen cabinet door.
– To meditate.
– A small set of simple and tool free exercises.
– If you do needlework or crafts, you can have a project for these situations. Again, something that you can sit with for 2 or 10 minutes and easily put down. You know best what it is for you. For me it is to knit socks.

NB!
If your constructive task takes place online (or on a device with access to the internet), you run the risk of losing track of time very easily. I recommend choosing a physical thing.
If you choose something online anyway, set an alarm (if you actually obey it when it goes off). Or you can use an app that closes access to the app you are using after a set period of time. I use the Minimalist app. Every time I open an app, I have to choose how long I want to spend in there.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *